Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Curtea de Arbitraj | Taxe
 

   

  Norme privind taxele si cheltuielile arbitrale


  Norme privind taxele si cheltuielile arbitrale

  Art. 1 (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxa arbitrala formata din taxa administrativa si onorariul arbitrilor.
  Taxa arbitrala este calculata de Secretariatul Curtii de Arbitraj, dupa cum urmeaza:

  A. Cand valoarea obiectului cererii este exprimata în lei

  I.

  1.   taxa de administrare dosar = 150 lei – inclus TVA 
  2.   taxa minima = 400 lei  + TVA
  3.   pana la 3.000 lei, taxa = 400 lei + TVA
  4.   intre 3.000 lei si 7.000 lei, taxa  = 600 lei  + TVA
  5.   intre 7.000 lei si 19.394,80 lei, taxa = 600 + 6% pentru ceea ce depaseste 3.879 lei  + TVA
  6.   intre 19.394,81 lei si 38.789,60 lei, taxa = 1.247 lei + 4% pentru ceea ce depaseste   19.395 lei  + TVA
  7.   între 38.789,61 lei şi 193.948,20 lei, taxa = 2.023 lei + 2% pentru ceea ce depaseste 38.790 lei  + TVA
  8.   peste 193.948,20 lei, taxa =  5.126 lei + 1% pentru ceea ce depaseste 193.948 lei + TVA

  II.

  Taxă de administrare dosar – 150 lei (TVA inclus)

  Taxele se pot achita într-unul din conturile C.C.I.A.T. : 

  1. Banca Unicredit Ţiriac                        – RO61 BACX 0000 0002 3000 3000
  2. Banca Comercială Română                  – RO43 RNCB 0249 0073 9087 0001
  3. GARANTI BANK                             –   RO58 UGBI 0000 0920 1549 1RON 

  Cod fiscal C.C.I.A.T. – RO 4248972


  B. Cand valoarea obiectului cererii este exprimata într-o valuta straina taxa se calculeaza in lei.

  (2) Daca valoarea obiectului cererii este exprimata în alta valuta decât euro, taxa arbitrala se calculeaza pe baza paritatii stabilita de Banca Nationala a Romaniei dintre aceasta valuta si euro la data introducerii cererii de arbitrare si se plateste în euro ori în alta valuta liber convertibila.
  (3) Prevederile alineatului 2 se aplica în mod corespunzator si în cazul în care se formuleaza pretentii în valute diferite. Secretariatul Curtii de Arbitraj va putea stabili însa o valuta unica de percepere a taxei arbitrale.
  (4) Taxa de administrare nu se restituie în nicio situatie.

  Art. 2 (1) Reclamantul este obligat sa stabileasca în cerere valoarea obiectului ei, chiar si în cazurile în care nu formuleaza pretentii banesti.
  (2) Valoarea obiectului cererii se stabileste, de regula, astfel:
  a) în cererile privind pretentii banesti, la suma pretinsa;
  b) în cererile privind predarea unor bunuri, la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;
  c) in cererile privind obligatia de a face sau de a nu face, la valoarea indicata de
  reclamant.
  (3) In cererile cu mai multe capete, valoarea fiecarui capat trebuie stabilita în mod separat; valoarea obiectului cererii se stabileste pentru fiecare capat de cerere în parte.

  (4) Daca reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Secretariatul Curtii de Arbitraj, din oficiu sau la cererea paratului, stabileste aceasta valoare pe baza datelor privitoare la obiectul cererii.

  Art. 3 (1) In afara de taxa administrativa, partile sunt obligate sa plateasca, in conditiile ce urmeaza, cheltuielile arbitrale constand in: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor si a dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de procedura prin posta rapida, onorariile arbitrilor; onorariile avocatilor; cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, expertilor, consilierilor si martorilor, precum si alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.
  (2) La sumele achitate se adauga TVA.
  (3) Codexul arbitral se remite partilor litigante, la cerere.

  Art. 4 (1) Daca reclamantul si-a retras cererea de arbitrare / actiunea arbitrala mai înainte de emiterea citatiilor pentru prima zi de înfatisare, taxa arbitrala se restituie în proportie de 75%.
  (2) In cazul în care, ca urmare a impacarii partilor sau a renuntarii la arbitrare, litigiul inceteaza la prima zi de infatisare, taxa arbitrala se restituie in proportie de 50%.
  (3) Atunci cand tribunalul arbitral pronunta o hotarare prin care se constata necompetenta tribunalului arbitral, taxa arbitrala se restituie în proportie de 50%.
  (4) In cazul în care instanta judecatoreasca anuleaza sentinta arbitrala pentru necompetenta, sumele reprezentand onorariile arbitrilor se restituie partilor daca, in cursul procedurii arbitrale, a fost invocata de catre partea interesata exceptia de necompatenta.
  (5) Daca reclamantul isi reduce pretentiile mai inainte de primul termen, inclusiv la acest termen, pentru care partile au fost legal citate, taxa arbitrala se calculeaza la valoarea obiectului cererii astfel redus. In cazul in care valoarea pretentiilor formulate in cerere se micsoreaza dupa primul termen, taxa arbitrala se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.
  (6) Taxa arbitrala minima este ireductibila.

  Art. 5. Cererea reconventionala, cererea de chemare in garantie si cererea de interventie se taxeaza intocmai ca si cererea principala de arbitrare, inclusiv in ce priveste taxa de administrare.

  Art. 6 (1) Cererile privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, se taxeaza cu taxa arbitrala prevazuta la art. 1 lit. A sau, dupa caz, lit. B. Cererea privind repunerea partilor în situatia anterioara este scutita de taxa arbitrala daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea, sau rezilierea actului juridic patrimonial.
  (2) Daca actul cu privire la care se solicita nulitatea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea este un antecontract sau o promisiune a unui act juridic (de vanzare-cumparare, de închiriere sau de orice alta natura), atunci taxa arbitrala se va calcula prin raport la valoarea avansului din sumele ce urmeaza a fi platite potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se incheie antecontractul, datorat in temeiul promisiunii sau antecontractului sau la valoarea pretului promisiunii sau antecontractului, daca partile au prevazut expres o astfel de valoare. Dispozitiile alin. (1) teza a doua raman aplicabile.
  (3) In cazul in care obiectul actiunii arbitrale cuprinde capete de cerere alternative, precum restituirea in natura sau echivalent, sau principale / subsidiare, se percepe o singura taxa arbitrala, calculata la valoarea cea mai mare a obiectului cererii, conform art.2..
  (4) Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxeaza cu taxa arbitrala minima.
  (5) Cererile pentru incuviintarea de masuri asiguratorii si masuri vremelnice ca si constatarea anumitor împrejurari de fapt, precum si cererile de perimare se taxeaza cu taxa arbitrala minima.
  (6) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situatia unor litigii arbitrale se taxeaza cu 25% din taxa administrativa minima, in echivalentul in lei din ziua platii.
  (7) Cand prin cererea de arbitrare, se pretind dobanzi, penalitati sau majorari de intarziere, suma acestora, de la data cand incep sa curga si pana la data introducerii cererii sau a majorarii ei cu atare pretentii, se cumuleaza, in vederea taxarii, cu valoarea celorlalte pretentii banesti (despagubiri, restituiri, etc.).
  (8) Cererile de competenta tribunalului arbitral care au ca obiect desfiintarea actelor juridice emise de organizatorii unor proceduri de selectie de oferte de bunuri sau servicii, se taxeaza cu o suma egala cu de 10 ori taxa arbitrala minima. In situatia in care se solicita si desfiintarea contractului incheiat în urma procedurii de selectie, taxa arbitrala pentru acest capat de cerere se va calcula potrivit alin. (1).
  (9) Cererile de competenta tribunalului arbitral, neprevazute de dispozitiile de mai inainte, se taxeaza cu dublul taxei arbitrale minime.

  Art. 7. Dispozitiile art. 4 se aplica în mod corespunzator si cazurilor prevazute la art. 5 si art. 6 din prezentele Norme.

  Art. 8. In arbitrajul ad-hoc, taxa administrativa se majoreaza cu 50% raportata la taxa administrativa perceputa pentru solutionarea litigiului prin arbitraj institutionalizat si se achita în termen de 5 zile dupa achitarea taxei de inregistrare.

  Art. 9 (1) Taxa arbitrala se plateste integral în termen de 5 zile de la primirea Actului de instiintare sau, dupa caz, în situatia cererii reconventionale ori a celorlalte cereri taxabile in urmatoarele 5 zile dupa depunere. Dovada platii se depune la dosarul litigiului prin asistentul arbitral.
  (2) Presedintele Curtii de Arbitraj sau de un membru al Colegiului Curtii, poate aproba ca taxa arbitrala aferenta cererilor prevazute la alin. 1, sa fie platita în doua transe egale, prima în 5 zile din momentul în care partea a luat cunostinta de cuantumul sumei, iar a doua cel mai târziu la primul termen de arbitrare.

  Art. 10. Daca dovada platii taxei arbitrale nu se face in termenul prescris in acest scop, cererea de arbitrare ramane in nelucrare.

  Art. 11 (1) Partea care a ales un arbitru in cazul arbitrajului ad-hoc, care necesita cheltuieli de deplasare pentru a putea participa la sedinte sau la cererea careia s-a incuviintat efectuarea unei expertize ori administrarea altei probe sau efectuarea de traduceri de pe actele dosarului, precum si traducerea prin interpreti a dezbaterilor orale, are obligatia sa avanseze costul efectuarii acestora, facand dovada platii în conditiile în care s-a apelat la serviciile Curtii de Arbitraj pentru organizarea respectivului arbitraj.
  (2) In cazul în care Presedintele Curtii sau un membru al Colegiului Curtii desemneaza un arbitru / supraarbitru din alta localitate decat cea în care se afla sediul Curtii de Arbitraj, cheltuielile legate de deplasare, incluzand, cand este cazul, si cazare/diurna, se suporta de reclamant / reclamanti.
  (3) Daca expertiza este dispusa din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre parti sau pe ambele, in proportia ce se va stabili, sa avanseze costul efectuarii ei.

  Art. 12 (1) Onorariile arbitrilor se calculeaza dupa tabelul de calcul de catre Secretariatul Curtii de Arbitraj si sunt avizate de Presedintele Curtii sau de un membru al Colegiului Curtii.
  (2) Plata onorariilor se va face prin Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, dupa pronuntarea, redactarea, semnarea si comunicarea catre parti a hotararii arbitrale in cazul arbitrajului institutionalizat si conform intelegerii partilor în cazul arbitrajului ad-hoc.

  Art. 13. Taxa de inregistrare, taxa arbitrala si cheltuielile arbitrale se platesc în numerar direct la casieria Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis sau prin documente de plata acceptate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis. In acest din urma caz, taxa de înregistrare, taxa si cheltuielile arbitrale se considera platite în ziua intrarii sumelor în contul Camerei de Comert Industrie si Agricultura Timis. Decalajul dintre data efectuarii platii si data operarii în contul Camerei, odata cu înregistrarea platii nu are nici o consecinta juridica asupra termenelor de plata prevazute.

  Art. 14 (1) Daca una dintre parti nu isi îndeplineste obligatia ce ii revine cu privire la achitarea taxei ori cheltuielilor arbitrale, cealalta parte o poate executa, urmand ca prin hotararea arbitrala sa se stabileasca modul de suportare a sumelor respective.
  (2) Orice diferenta in plus sau in minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizeaza si se achita de indata.
  (3) Comunicarea hotararii poate fi amanata pana la plata integrala de catre parti a obligatiilor financiare.

  Art. 15 (1) Partile pot formula cerere de reexaminare a taxei arbitrale pentru motive de neconformitate ale acesteia cu prezentele Norme.
  (2) Cererea de reexaminare se va solutiona fara citarea partilor, prin rezolutie, de Presedintele Curtii sau de un membru al Colegiului Curtii, daca cererea este depusa inainte de constituirea tribunalului arbitral, respectiv se va solutiona prin încheiere de tribunalul arbitral, dupa constituirea acestuia.
  (3) Pe durata solutionarii cererii de reexaminare si pana la comunicarea solutiei catre partea care a formulat cererea, se suspenda termenul de plata a taxei arbitrale.
  (4) Rezolutia/Incheierea pronuntata potrivit alin. (2) este definitiva si nu este supusa niciunei cai de atac.

  Art. 16 (1) Cererile de arbitrare înregistrate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor Norme, raman supuse taxelor în vigoare la data înregistrarii lor.

  Art. 17 (1) Prezentele Norme intra in vigoare la data de 28.10.2014, data aprobarii lor de catre Colegiul de Conducere al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, conform art.30 din legea nr.335/2007.
  (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentelor Norme se abroga orice alte dispozitii contrare.

  Art. 18. Prezentele Norme privind taxele si cheltuielile arbitrale se publica pe site-ul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis.


  Pagina CCIAT Taxe a fost vizualizată de 2497 ori