Curtea de Arbitraj


STIMAȚI COLABORATORI,

Colegiul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în ședința sa de la data de 11.03.2020, a adoptat următoarea hotărâre, în forma sa consolidată, la data de 16.04.2020:
Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. 6 din Decretul prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând de la data de 16.03.2020, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii acesteia, precum și faptul că starea de urgență s-a prelungit până la data de 15.05.20202, prin Decretul prezidențial nr. 240/2020, ținând cont însă de specificitatea activității de arbitraj, care nu se supune prevederilor Ordinului Președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 71/03.03.2020, în forma sa consolidată de la data de 17.03.2020,
  • Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș suspendă, începând de la data de 18.03.2020, până la încetarea stării de urgență, orice activitate față în față cu publicul (justițiabili, reprezentanți ai acestora, experți etc.);
  • Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș își continuă activitatea în mediul online, preluând, înregistrând, prelucrând și comunicând cereri de arbitrare și alte acte procedurale, rapoarte de expertiză, obiecțiuni la acestea, dovezi ale plății taxei arbitrale etc. primite pe adresa de email oficială a Curții, semnate, stampilate (după caz) și însoțite de toate documentele anexate în probațiune, în format scanat, urmând ca acestea să fie comunicate Curții, în original, cel mai târziu la primul termen de arbitrare care urmează a fi fixat în cauzele noi ori la următorul termen de arbitrare ce va fi fixat în cauzele aflate pe rolul Curții la data prezentei sau, la cererea expresă a Curții, prin poștă sau prin curier rapid;
  • toate actele de procedură care urmează a fi depuse/efectuate în cauzele în care au fost fixate termene de arbitrare în perioada de mai sus vor fi depuse/efectuate/comunicate prin mijloacele de comunicare la distanță aflate la dispoziția Curții: internet, fax, telefon;
  • prin intermediul acestor mijloace de comunicare la distanță, secretariatul Curții va asigura comunicarea atât cu părțile litigante, cât și cu experții desemnați în cauze, care sunt invitați să expedieze actele procedurale întocmite (Rapoarte de expertiză, Răspunsuri la obiecțiuni, Obiecțiuni, Note scrise, dovezi ale plății taxei arbitrale, alte cereri) în formă scanată, purtând semnătura și, după caz, stampila emitentului, urmând ca originalele respectivelor acte să fie depuse la dosar fie prin poștă, dacă există solicitarea Curții în acest sens, fie direct, la termenele următoare stabilite în fiecare dosar în parte;
  • în procesele în care a fost încuviințată proba testimonială sau ascultarea expertului judiciar desemnat în cauză, iar termenele stabilite în acest scop sunt în perioada în care măsura stării de urgență este în vigoare, administrarea probei cu martori, respectiv ascultarea expertului judiciar vor fi amânate până la termenul la care aceștia vor putea fi prezenți și vor putea fi audiați nemijlocit de către Tribunalul arbitral;
  • cu respectarea principiului termenului rezonabil de arbitrare, Tribunalul arbitral constituit în fiecare dosar în parte va fixa următorul termen de arbitrare având în vedere specificul fiecărui proces, termen care va fi comunicat, prin mijloacele de comunicare la distanță, atât părților litigante, cât și experților desemnați în cauză;
  • în cazul proceselor aflate în stare de arbitrare, dacă termenul fixat pentru dezbaterea fondului este în perioada în care măsura stării de urgență este în vigoare, iar, la dosar, nu există, pentru acest termen, cereri ale ambelor părți litigante prin care acestea să fi solicitat expres ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar, în considerarea dispozițiilor art. 3, alin. 1, coroborate cu cele ale art. 26, alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, precum și cu cele ale art. 13 - 15, respectiv ale art. 244, alin. 2 din Codul de procedură civilă, Tribunalul arbitral va amâna dezbaterea fondului procesului, pentru a acorda părților posibilitatea de a formula concluzii orale, urmând a fixa un termen de arbitrare în acest sens;
  • la fixarea termenului următor de arbitrare, în fiecare dosar în parte, va fi avut în vedere ca acesta să nu fie stabilit pentru o dată anterioară celei de 15.05.2020;
  • în toate cazurile, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș va avea în vedere prevederile art. 42, alin. 1 din Decretul prezidențial nr. 195/2020, conform cărora: prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2532, pct. 9, teza a doua Cod civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.

Președinte,
prof. dr. Constantin D. POPA

Curtea de Arbitraj de pe lângă CCIAT
300575, Timișoara, Blv Eroilor de la Tisa nr 22
Tel 0256 228 710
Fax 0256 228 709
E-mail arbitraj@cciat.ro
Asistent arbitral: Ana Maria IASENSKY


Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:
..........

2. Articolul 615 va avea următorul cuprins:
„Executarea silită
Art. 615. - Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.”

4. Articolul 635 va avea următorul cuprins:
„Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art. 635. - Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acțiunea în anulare, precum și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în fața instanței judecătorești competente.”

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ
300030 Timisoara, Romania, Piata Victoriei nr.3, tel: +40.372-185.285, fax: +40.256.490.311, e-mail: office@cciat.ro
300575 Timisoara, Romania, Bv.Eroilor de la Tisa nr.22, tel: +40.372-185.258, fax: +40.372.185.262, e-mail: office@cciat.ro