Mail: office@cciat.ro Fax: (+40) 256 706 211 Telefoane: P-ța Victoriei: (+40) 372 185 285 Blv Eroilor de la Tisa: (+40) 256 300 130

Curtea de Arbitraj | Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj
 

   

  Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj


  Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș

   

  Capitolul I

  Dispoziţii generale

   

  Colegiul Curţii

  Structura

   

  Art. 1. Conducerea generală a activităţii Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este asigurată de Colegiul Curţii de Arbitraj, alcătuit din Președintele Curții de Arbitraj, Vicepreședintele Curții de Arbitraj și 3 membri, denumit în continuare Colegiul Curţii.

   

  Constituirea Colegiului

  Art. 2. (1) Președintele Curții de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, la propunerea Președintelui Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, dintre arbitrii înscriși pe listă.

  (2) Vicepreședintele și membrii Colegiului Curții sunt propuși de Președintele Curții de Arbitraj și aprobați de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

   

  Capitolul II

  Organizare şi funcţionare

   

  Mandatul membrilor

  Art. 3 (1) Mandatul membrilor Colegiului Curţii este de cinci ani și poate fi reînnoit.

  (2) Înainte de termen, mandatul încetează:

  - din cauze naturale,

  - prin demisie,

  - prin revocare, conform art. 6 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj.

   

  Atribuţiile Preşedintelui Curții de arbitraj

  Art. 4. (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii:

  a) conduce Colegiul Curţii;

  b) prezidează şedinţele Colegiului Curţii şi sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj;

  c) reprezintă Curtea de Arbitraj în relaţiile interne şi internaţionale;

  d) propune Colegiului Curţii spre aprobare Regulile de procedură arbitrală;

  e) exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

  f) propune Colegiului Curţii examinarea şi avizarea proiectului de Regulament al Colegiului Curţii, precum şi proiectul Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale, spre a fi aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș;

  g) verifică buna funcţionare a activităţii Colegiului Curţii şi coordonează activitatea comisiilor de specialitate ale Curţii de Arbitraj;

  h) avizează onorariile arbitrilor calculate de Secretariatul Curţii de Arbitraj;

  i) dispune închiderea prin rezoluţie a procedurii arbitrale în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală;

  j) prezintă periodic Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș un raport de activitate al Curţii de Arbitraj;

  k) propune Colegiului Curţii analiza şi aprobarea Listei de arbitri, precum şi radierea de pe Listă, în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj;

  l) poate propune Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, revocarea membrilor Colegiului Curţii, pentru motive temeinice relative la calitatea de arbitru şi cea de membru al Colegiului;

  m) în aplicarea art. 4 și art. 5 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj, propune Colegiului Curţii Lista reconfigurată cu arbitri;

  n) îndeplineşte orice altă atribuţie potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curții de Arbitraj, pentru buna funcţionare a Curţii de Arbitraj;

  o) poate delega una sau mai multe dintre atribuțiile sale către Vicepreședinte.

  (2) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției de președinte, înlocuitorul acestuia este Vicepreședintele. De asemenea, Vicepreședintele va exercita atribuțiile delegate de Președinte.

  (3) În situația în care Președintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției și Vicepreședintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuțiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curții.

   

  Convocarea Colegiului Curţii

  Art. 5 (1) Colegiul Curţii se întruneşte în urma convocării Preşedintelui Curţii de Arbitraj, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar. Convocarea se poate face prin scrisoare, fax, telefon sau e-mail, înainte cu cel puțin 3 zile de la data fixată pentru şedinţă, şi va cuprinde ordinea de zi.

  (2) Preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș  poate solicita Preşedintelui Curţii de Arbitraj convocarea Colegiului Curții.

   

  Prezență și Cvorum

  (3) Colegiul Curţii este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unul dintre membrii săi.

  (4) Colegiul Curţii ia hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrii săi care pot participa la dezbateri. Membrii Colegiului Curţii au drept de vot deliberativ.

   

  Conducerea şedinţelor

  (5) Şedinţele Colegiului Curţii sunt conduse de Preşedintele Curţii de Arbitraj.

   

  Deciziile Colegiului Curţii

  (6) Deciziile Colegiului Curţii sunt obligatorii pentru activitatea Curţii de Arbitraj.

   

  Dezbateri ale Colegiului Curții

  (7) Dezbaterile Colegiului Curţii se consemnează într-un procesverbal întocmit de secretarul de şedinţă asigurat de asistentul arbitral şef sau de un asistent arbitral desemnat de acesta.

   

  Comisiile de specialitate ale Curţii

  Art.6 (1) În conformitate cu art. 11 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj, Colegiul Curții de Arbitraj poate constitui comisii de specialitate, compuse dintr-un număr impar de membri.

  (2) Prin decizia de înființare, Colegiul Curții aprobă membrii comisiei, coordonatorul comisiei dintre membrii Colegiului, programul, tematica și durata de funcționare a comisiei.

   

  Capitolul III

  Atribuţii

   

  Atribuţiile Colegiului Curţii

  Art. 7 Colegiul Curţii are următoarele atribuţii principale, conform art. 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curțiide Arbitraj:

  a) asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;

  b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

  c) exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

  d) confirmă arbitrii desemnați de părți în ipoteza prevăzută de art. 4 alin 3 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj;

  e) adoptă proiectul Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj și îl supune spre aprobare Colegiului de conducere al Camerei de Comerț ,Industrie și Agricultură Timiș;

  f) propune, dacă este cazul, modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj, precum și a Normelor privind taxele șl cheltuielile arbitrale;

  g) aprobă Lista de arbitri;

  h) convoacă Plenul Curții de Arbitraj;

  i) adoptă Regulamentul Secretariatului Curții de Arbitraj;

  j) poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor, obiectul de activitate precum și durata acestora;

  k) alege membrii Consiliului Științific al Curții de Arbitraj;

  l) solicită puncte de vedere membrilor Consiliului Științific;

  m) poate decide amânarea plății onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalei constituiri a tribunalului arbitral;

  n) poate decide reducerea cuantumului onorariilor arbitrilor în situația întârzierii nejustificate a redactării hotărârilor arbitrale cu mai mult de 2 luni;

  o) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;

  p) exercită alte activităţi curente de administrare şi reprezentare a Curţii;

  q) desemnează președintele de onoare al Curții de Arbitraj, din rândul personalităților cu o înaltă reputație academică, cu largă recunoaștere în domeniul dreptului și cu o contribuție majoră la activitatea și afirmarea prestigiului Curții de Arbitraj;

  r) desemnează membrii onorifici ai Curții de Arbitraj – in honorem sau in memoriam, din rândul foștilor arbitri sau dintre personalitățile marcante ale lumii juridice interne sau

  internaționale;

  s) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege, în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

   

  Indemnizatii

  Art. 8. (1) Preşedintele Curţii de Arbitraj are o indemnizaţie lunară egală cu indemnizaţia unui vicepreşedinte al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș.

  2) Vicepreședintele are o indemnizație lunară de ½  din indemnizația Președintelui Curții.

   

   

  Capitolul IV

  Dispoziţii finale

   

  Aprobarea şi intrarea în vigoare

  Art.9. (1) Prezentul Regulament a fost aprobat în Sesiunea din 26 ianuarie 2018 de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, conform Deciziei nr. 2 din data de 26.01.2018.

  (2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data 26 ianuarie 2018.

  (3) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

   

   


  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TIMIȘ